ویرا ساز نادین
امروز
1400 آذر 14
28 12
​​​

دپارتمان طراحی

خلاصه :

مشاوره، تحقیق، طراحی، توسعه و نظارت


مشاوره، تحقیق، طراحی، توسعه و نظارت

♦ زیرساخت فیزیکی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده:
 
واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت ویرا ساز نادین با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه زیرساخت فیزیکی مرکز داده ثابت و سیار با ابعاد و المان های گوناگون را داراست. طراحی های صورت پذیرفته در این حوزه با بهره گیری از استاندارد TIA-942 و BICSI انجام می پذیرد.
 
طراحی در این حوزه شامل بخش های ذیل است:
• مطالعه و شناسایی زیرساخت ها و سرویس های موجود سازمان؛
• امکان سنجی و نیازسنجی؛
• ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی؛
• طراحی تفصیلی مرکز داده و پیاده سازی آن؛
• تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی؛
• طراحی فضا بندی و زیر ساخت های محیطی؛
• طراحی برق؛ 
• طراحی سرمایش؛
• طراحی اعلام و اطفای حریق؛
• طراحی امنیت فیزیکی و نظارتی؛
• طراحی مدیریت یکپارچه زیرساخت فیزیکی؛ 
• طراحی ارتباطات.
 
♦ تجهیزات فعال مرکز داده و شبکه های کامپیوتری: 
واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت ویرا ساز نادین با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه تجهیزات فعال مرکز داده و شبکه های کامپیوتری با ابعاد و المان های گوناگون را داراست.