ویرا ساز نادین
امروز
1401 اردیبهشت 26
31 23
​​​
8 08 99

پروژه فدراسیون نجات غریق و غواصی

خلاصه :

اجرای پروژه نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه فدراسیون نجات غریق وغواصی با تامین تجهیزات و اجرای آن


نام کارفرما : فدراسیون نجات غریق و غواصی
محل اجرا پروژه : تهران، خیابان مفتح
زمان اجرا پروژه : آبان 1399
موضوع اجرای پروژه :
1- بسترسازی و ایجاد زیرساخت شبکه جهت 30 ایستگاه نود شبکه کاربران
2- نصب و راه اندازی اتاق رک
3- آرایش رک اتاق سرور
4- برقراری ارتباط بین سرور فدراسیون ها و سرور مرکزی فدراسیون
5- و در نهایت تهیه و ارائه نقشه های اجرای پروژه و تحویل به نماینده محترم کارفرما

* نوع دوربین : کلیه تجهیزات استفاده شده از برند لگراند و سوپیتا بوده