ویرا ساز نادین
امروز
1401 بهمن 18
19 9
​​​
10 10 99

پروژه سازمان هواشناسی کشور

خلاصه :

اجرای پروژه نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه یک طبقه از ساختمان سازمان هواشناسی کشور


نام کارفرما : سازمان هواشناسی کشور
محل اجرا پروژه : تهران، میدان آزادی
زمان اجرا پروژه : دی 1399
موضوع اجرای پروژه :
1- بسترسازی زیرساخت شبکه 25 ایستگاه نود شبکه جهت یک طبقه از ساختمان سازمان
3- آرایش رک 
4- و در نهایت تهیه و ارائه نقشه های اجرای پروژه و تحویل به نماینده محترم کارفرما

* نوع تجهیزات مصرفی: از برند لگراند - کابل شبکه دارای تست فلوک پرمننت بالای 5