ویرا ساز نادین
امروز
1401 اردیبهشت 26
36 23
​​​
5 09 99

پروژه بیمارستان کودکان بهرامی

خلاصه :

تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه به عهده این شرکت بوده است


نام کارفرما : بیمارستان کودکان بهرامی
محل اجرا پروژه : تهران خیابان دماوند
زمان اجرا پروژه : آذر 1399
موضوع اجرای پروژه :
1- برقراری ارتباط بین اتاق سرور و اتاق رک ساختمان رادیولوژی از طریق فیبرنوری برند نگزنس
2- فیوژن فیبر نوری 
3- ایجاد شبکه داخلی برای یک طبقه از ساختمان رادیولوژی
4- و در نهایت تهیه و ارائه نقشه های اجرای پروژه و تحویل به نماینده محترم کارفرما

* نوع تجهیزات: کلیه تجهیزات از برند نگزنس استفاده شده 
* شامل : پچ پنل ، پیگتیل، آداپتورو کریمپ حرارتی